De algemene voorwaarden, die wij als lid van Stichting Webshop Keurmerk volgen lees je hier.
 1. Toepasselijkheid
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van INDISHA B.V. (verder te noemen INDISHA) en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen INDISHA en klant ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door INDISHA.
  • De Algemene Voorwaarden INDISHA zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 5076827
  • INDISHA is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden INDISHA aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden INDISHA zullen verder van toepassing zijn.
  • De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.
 2. Communicatie
  • De communicatie tussen partijen kan tevens via elektronische weg plaatsvinden, tenzij in de wet anders is
  • De communicatie zoals bewaard/opgeslagen door INDISHA geldt als uitsluitend bewijs, behoudens adequaat tegenbewijs.
  • Alle communicatie dient gericht te zijn aan:INDISHA – info@indisha.nl
 1. Bevestiging
  • Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van INDISHA zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van INDISHA.
 2. Aanbiedingen/orders
  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
  • Afbeeldingen, beschrijvingen en opgave van maten en gewichten zijn indicatief en vrijblijvend en binden INDISHA niet.
  • INDISHA is gerechtigd zonder opgave van reden een geplaatste order niet te accepteren, niet verder uit te voeren na acceptatie door INDISHA, tijdelijk op te schorten en/of om producten uitsluitend onder rembours te leveren.
  • Producten worden geleverd op basis van vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag. Achteraf betaling is mogelijk door te kiezen voor betaling met creditcard. INDISHA is tevens gerechtigd zekerheid te stellen voor de te leveren Producten.
  • De order zoals ontvangen in het systeem van INDISHA geldt als uitsluitend bewijs van de omvang en van hetgeen besteld is door Koper.
 3. Prijzen en Betalingen
  • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW, inclusief eventuele heffingen van overheidswege en verzendkosten in rekening worden gebracht.
  • Alle prijzen opgaven worden opgegeven onder voorbehoud van prijsverhogingen en mogelijke fouten.
  • INDISHA is gerechtigd de vermelde prijzen te wijzigen.
 4. Herroepingsrecht/Ruilen van producten
  • Indien koper een consument is heeft koper het recht de order te annuleren door de Producten binnen 14 werkdagen, na ontvangst van het Product door koper aan INDISHA te retourneren. Gezien de aard van de producten gelden de volgende strikte voorwaarden: op het moment van ontvangst van de geretourneerde Producten door INDISHA dienen de Producten ongebruikt te zijn; potjes, tubes, e.d. dienen ongeopend te zijn; de producten dienen indien mogelijk nog in de gehele originele verpakking te zitten.
  • Indien, naar het oordeel van INDISHA, aan de voorwaarden zoals in artikel 6.1 is voldaan,zal INDISHA het aankoopbedrag inclusief verzendkosten, voor desbetreffend product aan koper retourneren. De kosten voor het retourneren zijn voor de persoon die het product retour zendt.
  • Producten die een gebrek bevatten kunnen binnen 14 werkdagen, na ontvangst van het Product door Koper worden geretourneerd. Koper dient hiervoor contact op te nemen met INDISHA, om de retour procedure af te stemmen. Indien, naar het oordeel van INDISHA, daadwerkelijk sprake is van een gebrek in het Product dan zal INDISHA, in overleg met Koper, een nieuw/vervangend Product versturen naar koper of koper de aankoopprijs en redelijke kosten retourzending voor desbetreffend product vergoeden.
 5. (Leverings)termijn
  • Alle door INDISHA eventueel genoemde en voor INDISHA geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan INDISHA bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. (Leverings)termijnen zijn derhalve geen fatale termijnen voor INDISHA.
 6. Aansprakelijkheid/garanties
  • INDISHA betracht de groots mogelijk zorg bij de samenstelling van haar product assortiment. INDISHA geeft geen enkele garantie ten aanzien van de producten, zoals doch niet beperkt tot de werking van het product, en de samenstelling en juistheid van ingrediëntenlijsten.
  • De totale aansprakelijkheid van INDISHA zal in alle gevallen beperkt blijven, tot restitutie van hetgeen betaald voor desbetreffend product dan wel vervanging van desbetreffend product, onder de voorwaarden en in de gevallen zoals uiteengezet in artikel 5.
  • Buiten het in artikel 8 genoemde geval rust op INDISHA geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
  • Indien artikel 8.1 tot en met 8.3 hun toepasbaarheid op enige wijzen hebben verloren zal de aansprakelijkheid van INDISHA nimmer meer zijn dan de aansprakelijkheid van desbetreffende fabrikant van het product jegens INDISHA.
 7. Nietigheid
  • Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.
  • Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.
 8. Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
  • Op alle door INDISHA met klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.
  • Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.